ВИТЯГ

з Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»

від 27.02.1991 № 791а-XII

Стаття 2. Визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій

Залежно від ландшафтних та геохімічних особливостей грунтів, величини перевищення природного доаварійного рівня накопичення радіонуклідів у навколишньому середовищі, пов'язаних з ними ступенів можливого негативного впливу на здоров'я населення, вимог щодо здійснення радіаційного захисту населення та інших спеціальних заходів, з урахуванням загальних виробничих та соціально-побутових відносин територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, поділяється на зони.

{Частина перша статті 2 в редакції Закону N 1991-12 від 17.12.91}

Такими зонами є:

1) зона відчуження - це територія, з якої проведено евакуацію населення в 1986 році;

2) зона безумовного (обов'язкового) відселення – це територія, що зазнала інтенсивного забруднення довгоживучими радіонуклідами, з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 15,0 Кі/км2 та вище, або стронцію від 3,0 Кі/км2 та вище, або плутонію від 0,1 Кі/км2 та вище, де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 5,0 мЗв (0,5 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період;

3) зона гарантованого добровільного відселення – це територія з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 5,0 до 15,0 Кі/км2, або стронцію від 0,15 до 3,0 Кі/км2, або плутонію від 0,01 до 0,1 Кі/км2, де розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів може перевищити 1,0 мЗв (0,1 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період;

4) зона посиленого радіоекологічного контролю – це територія з щільністю забруднення грунту понад доаварійний рівень ізотопами цезію від 1,0 до 5,0 Кі/ км2, або стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/ км2, або плутонію від 0,005 до 0,01 Кі/км2 за умови, що розрахункова ефективна еквівалентна доза опромінення людини з урахуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів у рослини та інших факторів перевищує 0,5 мЗв (0,05 бер) за рік понад дозу, яку вона одержувала у доаварійний період.

{Частина друга статті 2 в редакції Закону N 2530-12 від 01.07.92}

{Частину третю статті 2 виключено на підставі Закону N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012}

{Частину четверту статті 2 виключено на підставі Закону N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012}

Межі зон установлюються та переглядаються Кабінетом Міністрів України на основі експертних висновків Національної академії наук України, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища, безпеки використання ядерної енергії, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за поданням обласних рад і затверджуються Верховною Радою України.

{Частина п'ята статті 2 в редакції Закону N 1991-12 від 17.12.91;
із змінами, внесеними згідно із Законами N 182/97-ВР від 04.04.97,
N 259-VI ( 259-17 ) від 10.04.2008; в редакції Закону N 5459-VI
( 5459-17 ) від 16.10.2012}

Перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, та дані щорічних дозиметричних паспортизацій із зазначенням очікуваних доз опромінення населення оприлюднюються Кабінетом Міністрів України один раз на три роки, починаючи з 2009 року.

{Статтю 2 доповнено частиною згідно із Законом N 259-VI
( 259-17 ) від 10.04.2008}

Карти зазначених зон, перелік населених пунктів, віднесених до цих зон, та дані щорічних дозиметричних паспортизацій із зазначенням очікуваних доз опромінення населення один раз на три роки публікуються в загальнодержавних та регіональних друкованих засобах масової інформації і зберігаються у відповідних центральних та місцевих органах виконавчої влади.

{Частина статті 2 в редакції Законів N 1991-12 від 17.12.91,
N 259-VI ( 259-17 ) від 10.04.2008; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012}

Для підготовки Експертних висновків щодо встановлення та перегляду меж зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи Національна комісія з радіаційного захисту населення України створила експертну групу (протокол засідання Комісії від 19.04.2012 № 4) у складі:

Голова експертної групи

ТАЛЬКО Вікторія Василівна

Голова Комітету комплексного аналізу проблем, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи НКРЗУ, директор Інституту експериментальної радіології Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України, доктор медичних наук, професор;

Члени експертної групи

АЗАРОВ Сергій Іванович

завідуючий відділом загальної та радіаційної безпеки Інституту ядерних досліджень НАН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник;

БОНДАР Олександр Іванович

ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, член-кореспондент НААН України, доктор біологічних наук, професор;

БОНДАРЕНКО Олег Олександрович

член НКРЗУ, директор Центру міжнародних зв'язків, змін клімату та енергозбереження Державної екологічної академії післядипломної освіти і управління, доктор біологічних наук;

КАШПАРОВ Валерій Олександрович

Голова Комітету комплексного аналізу та визначення критеріїв встановлення зон радіоактивного забруднення територій та розроблення пропозицій щодо протирадіаційного захисту населення, персоналу та навколишнього природного середовища в цих місцевостях НКРЗУ, директор Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор біологічних наук;

КОВГАН Леоніла Миколаївна

завідувач лабораторії радіологічного захисту Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України, доктор технічних наук, старший науковий співробітник;

МИШКОВСЬКА Антоніна Андріївна

завідуюча сектором радіаційної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС управління спеціалізованої медичної допомоги Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України, кандидат медичних наук;

НАБОКА Марина Василівна

старший науковий співробітник Науково-інженерного центру радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень НАН України, кандидат медичних наук;

ШВАЛЯ Світлана Михайлівна

головний спеціаліст відділу з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Національна комісія з радіаційного захисту населення України на виконання Указу Президента України від 11.10.2010 № 937 «Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» та відповідно до ст. 2 Закону України від 27.02.1991 № 791а-XII «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» створила експертну групу (протокол засідання НКРЗУ від 19.04.2012 № 4) з підготовки Експертних висновків про радіологічний стан населенних пунктів України (далі – Експертні висновки).

Перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення, затверджений постановою Кабінету Міністрів УРСР від 23.07.1991 № 106 «Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Експертна група на основі чинних нормативних і методичних документів та відповідно до Рекомендацій з підготовки експертних висновків щодо встановлення та перегляду меж зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи опрацювала дані загальнодозиметричних паспортизацій населених пунктів України за 2000 – 2011 роки і підготувала Експертні висновки щодо радіологічного стану населених пунктів 12 областей України.

Кожен Експертний висновок складається з висновку та додатків до нього. У додатках містяться відомості про радіологічний стан населених пунктів області. На кожний населений пункт оформлено окремий додаток.