A Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Примітка: Англо-український глосарій термінології в сфері використання ядерної енергії від Держатомрегулювання.


АТОМНА СТАНЦІЯ

Атомна станція – виробничо-технологічний комплекс, спроектований для виробництва енергії з використанням ядерної установки (установок), розташований в межах визначеної проектом території та вкомплектований необхідним персоналом.

Атомна станція – підприємство, що використовує ядерний реактор (реактори) для виробництва енергії.


ВИДОБУТОК УРАНОВИХ РУД

Видобуток уранових руд – вилучення уранових руд з родовищ усіма можливими способами.


ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Використання джерел іонізуючого випромінювання – один з окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що включає такі види робіт з джерелами іонізуючого випромінювання: експлуатація, технічне обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонт, налагоджування, проведення випробовувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність; введення та виведення з експлуатації установок, що містять джерела іонізуючого випромінювання; монтаж та демонтаж, зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення), отримання (придбання) та передача (збут), у тому числі з метою постачання.


ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ

Використання ядерної енергії – це сукупність видів діяльності, пов'язаних з використанням ядерних технологій, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання у науці, виробництві, медицині та інших галузях, а також видобуванням уранових руд та поводженням з радіоактивними відходами.


ВИРОБНИКИ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Виробники радіоактивних відходів – юридичні або фізичні особи, внаслідок діяльності яких утворюються радіоактивні відходи.


ВИХІДНИЙ МАТЕРІАЛ

Вихідний матеріал – уран, який містить ізотопи у тому співвідношенні, в якому вони є у природному урані; уран, збіднений на ізотопи 235; торій; будь-яка із зазначених речовин у формі металу, сплаву, хімічної сполуки або концентрату; будь-який інший матеріал, що містить одну або декілька із зазначених речовин у концентрації, встановленій нормами, правилами та стандартами з безпеки.


ГІРНИЧОДОБУВНІ ТА ПЕРЕРОБНІ УРАНОВІ ОБ'ЄКТИ (УРАНОВІ ОБ'ЄКТИ)

Гірничодобувні та переробні уранові об'єкти (уранові об'єкти) – сукупність основних промислових виробництв та допоміжних об'єктів, які забезпечують технологічний цикл видобування і переробки уранових руд: шахти, рудники, кар'єри, геологорозвідувальні підземні виробки, комплекси підземного вилуження, гідрометалургійні заводи, збагачувальні фабрики, хвостові господарства, транспортні підприємства.


ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання – внесення до Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання інформації про джерела іонізуючого випромінювання, вироблені на території України або ввезені чи вивезені через державний кордон України, а також про власників таких джерел, фізичних і юридичних осіб, за якими вони закріплені на правах господарського відання або оперативного управління чи перебувають у їх володінні або користуванні на інших підставах.


ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР СХОВИЩ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів – зведення систематизованих відомостей про об'єкти для зберігання чи захоронення радіоактивних відходів.


ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Державний реєстр радіоактивних відходів – послідовний поточний запис актів спеціальної форми про утворення, фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а також перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів.


ДЖЕРЕЛА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

ДІВ – фізичний об'єкт, крім ядерних установок, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або за певних умов може створювати іонізуюче випромінювання.

ДІВ – об'єкт, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або в певних умовах здатний створювати іонізуюче випромінювання.

Джерело іонізуючого випромінювання (джерело випромінювання) – об'єкт, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або в певних умовах здатний створювати іонізуюче випромінювання. На стадії проектування будь-якої практичної діяльності джерело іонізуючого випромінювання розглядається як джерело, яке опромінює як поточно, так і потенційно.

ДІВ – об'єкт, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює чи в певних умовах здатний створювати іонізуюче випромінювання.


ДЖЕРЕЛА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ

ДІВ підвищеного ризику" означає джерела, що можуть становити значний ризик для фізичних осіб, суспільства та довкілля, що за класифікацією Міжнародного Агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) визначено джерелами I-III категорії, і які включено до Кодексу поведінки із забезпечення безпеки і збереженості радіоактивних джерел МАГАТЕ.


ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ

Діяльність у сфері використання ядерної енергії – діяльність, у процесі якої використовуються додаткові джерела іонізуючого випромінювання, дія зазначеного випромінювання поширюється на додаткові групи людей або змінюється система напрямів випромінювання від існуючих джерел, у зв'язку з чим підвищується доза чи ймовірність опромінювання людей або кількість людей, які опромінюються.


ДОВГОІСНУЮЧІ РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ

Довгоіснуючі радіоактивні відходи – радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається через 300 років і більше.


ДОГОВІР ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ЯДЕРНОЇ ШКОДИ

Договір про відшкодування ядерної шкоди – договір, що укладається між особою, якій заподіяно ядерну шкоду, оператором, відповідальним за її заподіяння, та страховиком (іншим фінансовим гарантом) про відшкодування оператором ядерної шкоди.


ДОКУМЕНТИ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ

Документи дозвільного характеру – ліцензії, дозволи, у тому числі окремі дозволи, сертифікати про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів.


ЕКСПЛУАТУЮЧА ОРГАНІЗАЦІЯ (ОПЕРАТОР)

Експлуатуюча організація (оператор) – призначена державою юридична особа, яка провадить діяльність, пов'язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, введенням в експлуатацію, експлуатацією, зняттям з експлуатації ядерної установки або вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховища для захоронення радіоактивних відходів; забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, фізичний захист ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів на всіх етапах їх життєвого циклу і несе відповідальність за ядерну шкоду.


ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СХОВИЩА ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Етапи життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів – вибір майданчика, проектування, будівництво, експлуатація, закриття.


ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ

Етапи життєвого циклу ядерної установки – вибір майданчика, проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, зняття з експлуатації.


ЕФЕКТИВНА ДОЗА ОПРОМІНЕННЯ

Ефективна доза опромінення – розрахункова доза опромінення людини, яка враховує вклади ефектів опромінення різних органів і тканин людини на стан її здоров'я у цілому.


ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ АБО СХОВИЩА ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Життєвий цикл ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів – сукупність взаємопов'язаних процесів поступових змін стану ядерної установки або сховища починаючи з вибору майданчика для їх розміщення і закінчуючи поверненням майданчика до загальногосподарського використання.


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

Забезпечення якості – комплекс заходів, що плануються та систематично реалізуються з метою досягнення впевненості в тому, що здійснювані види діяльності відповідають нормам, правилам та стандартам з безпеки.


ЗАКРИТТЯ

Закриття – завершення всіх операцій у визначений час після розміщення радіоактивних відходів у сховищі для захоронення, яке включає остаточні інженерно-технічні або інші роботи, необхідні для приведення сховища до стану, безпечного протягом тривалого часу.


ЗАХИЩЕНІСТЬ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК, ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ, РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ, ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Захищеність ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання – відповідність рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання законодавству.


ЗАХОРОНЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Захоронення радіоактивних відходів – розміщення радіоактивних відходів в об'єкті, призначеному для поводження з радіоактивними відходами, без наміру їх подальшого використання.


ЗБЕРІГАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Зберігання радіоактивних відходів – розміщення радіоактивних відходів в об'єкт, в якому забезпечується їх ізоляція від навколишнього природного середовища, фізичний захист і радіаційний моніторинг, а також можливість наступного вилучення, переробки, перевезення та захоронення.


ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКА ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

Зняття з експлуатації енергоблока Чорнобильської АЕС – комплекс заходів після вилучення ядерного палива з установки, виконання яких робить неможливим її використання у цілях, для яких вона була споруджена, та забезпечує безпеку населення та довкілля.


ЗОНА РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Зона радиоактивного загрязнения – территория, где годовая эффективная доза техногенного облучения превышает 1 мЗв.


ЗОНА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Зона спостереження – територія, на якій можливий радіаційний вплив ядерної установки та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на населення, що проживає в цій зоні.


ІММОБІЛІЗАЦІЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Іммобілізація радіоактивних відходів – переведення радіоактивних відходів в іншу форму шляхом ствердіння, включення в будь-яку матрицю або заключення в герметичну оболонку.


ІОНІЗУЮЧЕ (ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ, КОРПУСКУЛЯРНЕ) ВИПРОМІНЮВАННЯ

Іонізуюче (електромагнітне, корпускулярне) – випромінювання, що при взаємодії з речовиною безпосередньо або непрямо викликає іонізацію та збудження її атомів і молекул.


КАТЕГОРІЯ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК, ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ, РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ, ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Категорія ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання – показник рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання залежно від їх потенційної небезпеки.


КОНДИЦІОНУВАННЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Кондиціонування радіоактивних відходів – операції щодо підготовки радіоактивних відходів для перевезення, зберігання та захоронення. Кондиціонування може здійснюватися шляхом розміщення радіоактивних відходів у контейнер або їх іммобілізації


КОНФАЙНМЕНТ

Конфайнмент – захисна споруда, що включає в себе комплекс технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне паливо, поводження з радіоактивними відходами та інші системи, призначена для здійснення діяльності з перетворення цього енергоблока на екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, населення і довкілля.


КОРОТКОІСНУЮЧІ РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ

Короткоіснуючі радіоактивні відходи – радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається раніше ніж через 300 років.


ЛІЦЕНЗІАТ

Ліцензіат – суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії, якому в установленому законодавством порядку видано ліцензію на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії.


ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ

Ліцензія на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії – документ дозвільного характеру, виданий уповноваженим органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що засвідчує право ліцензіата на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії за умови забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.


ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Ліцензування – видача, внесення змін, переоформлення, зупинення дії та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій; ведення ліцензійних справ, контроль за додержанням ліцензіатами умов провадження ліцензованої діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки і фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання; видача розпоряджень про усунення порушень умов провадження ліцензованої діяльності.


МЕЖІ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК, ОБ'ЄКТІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ, ІНШИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Межі ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання – фізичні бар'єри та зовнішня поверхня будівель, споруд, що розташовані по периметру ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання.


МОБІЛІЗАЦІЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Мобілізація радіоактивних відходів – переведення радіоактивних відходів в іншу форму шляхом ствердіння, включення в будь-яку матрицю або заключення в герметичну оболонку.


МОНОФУНКЦІОНАЛЬНІ МІСТА

Монофункціональні міста – супутники ядерних установок та підприємств з видобування і переробки уранових руд – адміністративно-територіальні одиниці, спеціалізація праці населення в яких визначається підприємствами, що експлуатують ядерні установки та уранові об'єкти.


ОБ'ЄКТ, ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами – споруда, приміщення або обладнання, призначені для оперування, обробки, в тому числі попередньої, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка в процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами.

Об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами – споруда, приміщення або обладнання, призначене для збирання, перевезення, переробки, зберігання або захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка в процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами.


ОБРОБКА РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Обробка радіоактивних відходів – операції, призначені для забезпечення безпеки або економії коштів шляхом зміни характеристик радіоактивних відходів.


ОПРОМІНЕННЯ

Опромінення – вплив на людину іонізуючого випромінювання, яке може бути зовнішнім опроміненням внаслідок практичної діяльності від джерел іонізуючого випромінювання поза тілом людини або внутрішнім опроміненням від джерел іонізуючого випромінювання, які знаходяться всередині тіла людини.


ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Опромінення населення – опромінення, якого зазнає (зазнала) людина від ядерних установок і джерел іонізуючого випромінювання, за винятком професійного і медичного опромінення та опромінення, зумовленого місцевим природним радіаційним фоном.


ОПРОМІНЕННЯ ПРОФЕСІЙНЕ

Опромінення професійне – опромінення персоналу в процесі його роботи.


ОРГАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки – центральний орган виконавчої влади, спеціально уповноважений Кабінетом Міністрів України здійснювати державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки.


ОСНОВНА ДОЗОВА МЕЖА ОПРОМІНЕННЯ

Основна дозова межа опромінення – максимально допустимий рівень індивідуальної ефективної дози опромінення людини, встановлений цим Законом, перевищення якого вимагає застосування заходів щодо захисту людини.


ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

Основне обладнання ядерних установок – передбачене у проектній документації на ядерні установки обладнання, що використовується в їх основному технологічному циклі.


ОСОБЛИВО ВАЖЛИВІ ТЕХНІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК

Особливо важливі технічні елементи ядерних установок – передбачені у проектній документації на ядерні установки важливі для безпеки прилади, пристрої, обладнання, технічні системи, пошкодження яких (кількох з них одночасно) може призвести прямо або опосередковано до опромінення людей або викиду радіоактивних матеріалів в обсязі, що перевищує встановлені законодавством допустимі рівні.


ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Перевезення – діяльність, пов'язана з підготовкою, завантаженням, відправленням, транспортуванням, включаючи транзитне зберігання, розвантаження і приймання в кінцевому пункті призначення вантажів радіоактивних матеріалів і упаковок.


ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

Переоформлення ліцензії – видача органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки ліцензії на новому бланку на заміну чинної з урахуванням умов, на підставі яких була видана чинна ліцензія, та змін, що стали підставою для її переоформлення.


ПЕРЕРОБКА РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Переробка радіоактивних відходів – будь-яка операція, яка змінює характеристики радіоактивних відходів, зокрема попередня обробка та кондиціонування.


ПЕРЕРОБКА УРАНОВИХ РУД

Переробка уранових руд – процес обробки руди з метою виділення корисних компонентів і одержання концентрату


ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Поводження з радіоактивними відходами – всі види діяльності (включаючи діяльність, пов'язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, обробки, в тому числі попередньої, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів.

Поводження з радіоактивними відходами – всі види діяльності (включаючи діяльність, пов'язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів.


ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Попередня обробка радіоактивних відходів – дезактивація, збирання, сортування радіоактивних відходів.


ПРИПИНЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕНЕРГОБЛОКА ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

Припинення експлуатації енергоблока Чорнобильської АЕС – заключний етап експлуатації енергоблока, який реалізується після прийняття рішення про зняття його з експлуатації та протягом якого він приводиться до стану, коли ядерне паливо відсутнє на його території або, перебуваючи в межах цієї території, розміщене тільки у сховищах відпрацьованого ядерного палива, призначених для його тривалого безпечного зберігання.


ПРИРОДНИЙ РАДІАЦІЙНИЙ ФОН

Природний радіаційний фон – опромінення, зумовлене космічним випромінюванням та випромінюванням природних радіонуклідів, природно розподілених у землі, воді, повітрі та інших елементах біосфери


РАДІАЦІЙНА АВАРІЯ

Радіаційна аварія (аварія) – подія, внаслідок якої втрачено контроль над ядерною установкою, джерелом іонізуючого випромінювання, і яка призводить або може призвести до радіаційного впливу на людей та навколишнє природне середовище, що перевищує допустимі межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з безпеки.


РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Радіаційна безпека – дотримання допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами та стандартами з безпеки.


РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами – неперевищення допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами, стандартами з безпеки, а також обмеження міграції радіонуклідів у навколишнє природне середовище.


РАДІАЦІЙНЕ ДОЗИМЕТРИЧНЕ КОНТРОЛЮВАННЯ

Радіаційне дозиметричне контролювання - комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на одержання інформації про стан радіаційної обстановки і дійсні дози опромінення людей.


РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ

Радіоактивні відходи — матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається.


РАДІАЦІЙНЕ ТА ХІМІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Радіаційне та хімічне спостереження – комплекс заходів щодо збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан радіаційної та хімічної обстановки для прийняття рішень про своєчасне реагування на негативні зміни стану довкілля у разі виникнення надзвичайної ситуації або інших подій з радіоактивними і хімічними речовинами.


РАДІАЦІЙНИЙ ВАНТАЖ АБО ВАНТАЖ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

Радіаційний вантаж або вантаж радіоактивних речовин – вантаж, який складається з одної або декількох радіаційних упаковок.


РАДІАЦІЙНИЙ ДОЗИМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Радіаційний дозиметричний контроль – комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на одержання інформації про стан радіаційної обстановки і дійсні дози опромінення людей.


РАДІАЦІЙНИЙ ЗАХИСТ

Радіаційний захист – сукупність радіаційно-гігієнічних, проектно-конструкторських, технічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки.


РАДІАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

Радіаційний матеріал – будь який матеріал, який містить радіонукліди і в якому концентрація активності, а також повна активність вантажу перевищує значення, обумовлені Правилами безпечного перевезення радіоактивних матеріалів N ST-1.


РАДІАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ

Радіаційний моніторинг – неперервний у часі або з малим періодом контроль радіаційних характеристик установки, що контролюється.


РАДІАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ ОБЛІКОВОЇ ОДИНИЦІ

Радіаційний паспорт облікової одиниці – сукупність радіаційних параметрів облікової одиниці, що реєструються і використовуються для її (одиниці) ідентифікації.


РАДІАЦІЙНИЙ ПАСПОРТИЗАТОР

Радіаційний паспортизатор – обладнання, що призначене для зняття радіаційного паспорта та ідентифікації облікової одиниці за її радіаційним паспортом та для контролю збереження ядерного матеріалу в контейнері.


РАДІАЦІЙНИЙ ТА ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ

Радіаційний та хімічний захист – це забезпечення людей засобами індивідуального захисту, організація і проведення спеціального оброблення, встановлення та дотримання типового режиму радіаційного захисту.

Радіаційний та хімічний захист досягається:

  • завчасним накопиченням і утриманням в готовності засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної, хімічної розвідки та контролю. Цими засобами забезпечуються передусім особовий склад формувань, які беруть участь у рятувальних та інших невідкладних роботах в осередках ураження, персонал радіаційно і хімічно небезпечних об'єктів та населення, що проживає в зонах можливого небезпечного зараження;
  • своєчасним впровадженням у практику застосування засобів, способів і методів виявлення, оцінки масштабів і наслідків надзвичайних ситуацій, зумовлених аваріями на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах, застосуванням зброї масового ураження;
  • розроблення типових режимів радіаційного захисту неселення і функціонування об'єктів народного господарства в умовах зараження місцевості;
  • завчасним пристосуванням об'єктів комунально-побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарного оброблення людей і спеціального оброблення одягу, майна і транспорту.

РАДІАЦІЙНИЙ ФАКТОР (ВПЛИВ)

Радіаційний фактор (вплив) – будь-який тип радіаційного впливу, який призводить чи може призвести до опромінення людини або до радіоактивного забруднення навколишнього середовища.


РАДІАЦІЙНІ УПАКОВКИ

Радіаційні упаковки – транспортні та промислові упаковочні комплекти, в які вміщуються радіоактивні речовини.

Радіаційні упаковки – транспортні упаковочні комплекти, в яких вміщуються радіоактивні речовини.


РАДІАЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ ЗЕМЛІ

Радіаційно небезпечні землі – це землі, на яких неможливе подальше проживання населення, одержання сільськогосподарської та іншої продукції, продуктів харчування, що відповідають республіканським та міжнародним допустимим рівням вмісту радіоактивних речовин, або які недоцільно використовувати за екологічними умовами.


РАДІАЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ОБ'ЄКТ

Радіаційно небезпечний об'єкт (у межах цього документа) - будь-які речовини, пристрої та споруди, що містять чи можуть вміщувати ядерні матеріали або джерела іонізуючого випромінювання (транспортні засоби, вантажі та ін.).


РАДІАЦІЙНО-ЯДЕРНА АВАРІЯ

Радіаційно-ядерна аварія – будь-яка незапланована подія на об'єкті з радіаційно-ядерною технологією, яка відбувається з одночасною втратою контролю над ланцюговою ядерною реакцією і виникненням реальної чи потенційної загрози спонтанної ланцюгової реакції.


РАДІАЦІЙНО-ЯДЕРНИЙ ОБ'ЄКТ

Радіаційно-ядерний об'єкт – будь-які речовини, пристрої та споруди, що містять чи можуть уміщувати ядерні матеріали або джерела іонізуючого випромінювання (енергетичні, промислові, дослідні, експериментальні реактори, пристрої, установки, стенди, обладнання, прилади, склади, сховища, транспортні засоби, електростанції, виробництва, технологічні комплекси, в тому числі пов'язані з розробкою, виробництвом, дослідженням, випробуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням ядерних вибухових пристроїв).


РАДІОАКТИВНА РЕЧОВИНА

Радіоактивна речовина – речовина, що не відноситься до ядерного матеріалу та випромінює іонізуюче випромінювання.


РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ

Радіоактивне забруднення – наявність радіоактивності на поверхні в кількостях, що перевищують 0,4 Бк/кв.см для бета- і гамма-випромінювачів і для альфа-випромінювачів низької токсичності або 0,04 Бк/кв.см для всіх інших альфа-випромінювачів.


РАДІОАКТИВНИЙ ВМІСТ (RADIOACTIVE CONTENTS)

Радіоактивний вміст – радіоактивний матеріал разом з будь-якими радіоактивно забрудненими або активованими твердими речовинами, рідиною і газами, що містяться в пакувальному комплекті.


РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ

Радіоактивні відходи – матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається.


РАДІОАКТИВНІ МАТЕРІАЛИ

Радіоактивні матеріали – джерела іонізуючого випромінювання, ядерні матеріали та радіоактивні відходи.

Радіоактивні матеріали – будь-які матеріали, що містять радіонукліди, в яких питома активність, а також сумарна активність у разі їх перевезення перевищують межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки.


РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНІ ЗЕМЛІ

Радіоактивно забруднені землі – це землі, які потребують проведення заходів радіаційного захисту та інших спеціальних втручань, спрямованих на обмеження додаткового опромінення, зумовленого Чорнобильською катастрофою, та забезпечення нормальної господарської діяльності.


РАДІОНУКЛІД

Радіонуклід – радіоактивні атоми з даним масовим числом і атомним номером. Радіонукліди одного й того ж хімічного елемента, які відрізняються тільки масовим числом, атомний номер той же, називаються його радіоактивними ізотопами.


РАДІОНУКЛІДИ

Радіонукліди – радіоактивні атоми з певним числом протонів і нейтронів у ядрі, що характеризуються масовим числом і атомним номером. Радіонукліди з однаковим числом протонів одного й того самого хімічного елемента називаються його радіоактивними ізотопами.


РЕАКТОРНА УСТАНОВКА

Реакторна установка – установка та пов'язані з нею системи, важливі для безпеки, під час експлуатації яких відбувається керована ланцюгова ядерна реакція поділу для отримання кінцевого продукту (потоку нейтронів, електроенергії, радіоактивних ізотопів).


РЕЖИМ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК, ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ, РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ, ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Режим фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання – встановлений законодавством порядок забезпечення фізичного захисту.


РАДІОНУКЛІДНЕ ДЖЕРЕЛО ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Радіонуклідне джерело іонізуючого випромінювання – фізичний об'єкт, крім ядерних установок, що містить радіоактивну речовину, та/або ядерний матеріал.


РІВЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ

Рівень звільнення – встановлена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки межа активності або радіоактивного забруднення, за якої або нижче якої радіоактивні відходи можуть бути звільнені від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки;
спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами – підприємство (об'єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання радіоактивних відходів, їх переробку, перевезення, зберігання та (або) захоронення .


СЕРТИФІКАТ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ У РАЗІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ

Сертифікат про затвердження у разі перевезення радіоактивних матеріалів – документ, що підтверджує відповідність організаційних заходів та технічних засобів, важливих для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час перевезення радіоактивних матеріалів, вимогам норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки.


СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК, ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ, РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ, ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Система управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання – комплекс заходів, що плануються і систематично здійснюються з метою підтвердження того, що діяльність у сфері використання ядерної енергії провадиться відповідно до законодавства.


СИСТЕМА ФІЗИЧНОГО ЗАХИСТУ ЯДЕРНИХ УСТАНОВОК, ЯДЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ, РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ, ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Система фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання – сукупність організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КОМПЕНСАЦІЯ РИЗИКУ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПРОЖИВАЄ В ЗОНАХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Соціально-економічна компенсація ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження – створення та підтримання у справному стані спеціальної соціальної інфраструктури, забезпечення засобами індивідуального захисту населення, його регулярне навчання правил користування спеціальною соціальною інфраструктурою, уміння користування засобами індивідуального захисту.


СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ПОВОДЖЕННЮ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами – підприємство (об'єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання радіоактивних відходів, їх переробку, перевезення, зберігання та (або) захоронення.


СПЕЦІАЛЬНИЙ РОЗЩЕПЛЮВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ

Спеціальний розщеплювальний матеріал – плутоній-239; уран-233; уран, збагачений ізотопами 235 і 233; будь-який матеріал, що містить одну або кілька із зазначених речовин.


СПЕЦІАЛЬНА СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Спеціальна соціальна інфраструктура – об'єкти, призначені для забезпечення життєдіяльності населення, яке проживає в зоні спостереження, зокрема навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, комунікаційні об'єкти житлово-комунального господарства, мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення, будівлі та споруди, призначені для їх обслуговування, автомобільні дороги, системи зв'язку тощо, що використовуються при аварії на підприємствах по видобуванню уранових руд, ядерних установках, на об'єктах, призначених для поводження з радіоактивними відходами, для забезпечення безпеки населення та персоналу, що залучається для її ліквідації.


СУБ'ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГІЇ

Суб'єкт діяльності у сфері використання ядерної енергії – зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа (підприємство, установа чи організація будь-якої форми господарювання) або фізична особа - підприємець, яка провадить чи заявила про намір провадити діяльність у сфері використання ядерної енергії, щодо якої цим Законом установлені вимоги обов'язкового ліцензування, сертифікації або реєстрації.


СХОВИЩЕ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Сховище радіоактивних відходів – споруда для зберігання або захоронення радіоактивних відходів з обов'язковим забезпеченням інженерних, геологічних, фізичних та інших бар'єрів, що перешкоджають міграції радіонуклідів.


УРАНОВІ РУДИ

Уранові руди – корисні копалини, які видобуваються і переробляються з метою виділення ядерного матеріалу.


ФІЗИЧНИЙ ЗАХИСТ ПІД ЧАС ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ

Фізичний захист під час поводження з радіоактивними відходами – комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу до радіоактивних відходів та їх використання, на своєчасне виявлення та припинення дій, спрямованих на порушення недоторканності радіоактивних відходів.


ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

Ядерна безпека – дотримання норм, правил, стандартів та умов використання ядерних матеріалів, що забезпечують радіаційну безпеку.


ЯДЕРНА ШКОДА

Ядерна шкода – втрата життя, будь-які ушкодження, завдані здоров'ю людини, або будь-яка втрата майна, або шкода, заподіяна майну, або будь-яка інша втрата чи шкода, що є результатом небезпечних властивостей ядерного матеріалу на ядерній установці або ядерного матеріалу, який надходить з ядерної установки чи надсилається до неї, крім шкоди, заподіяної самій установці або транспортному засобу, яким здійснювалося перевезення.


ЯДЕРНИЙ ІНЦИДЕНТ

Ядерний інцидент – будь-яка подія або ряд подій одного й того ж походження, що завдають ядерної шкоди.


ЯДЕРНИЙ МАТЕРІАЛ

Ядерний матеріал – будь-який вихідний або спеціальний розщеплювальний матеріал.

 

Ядерний матеріал – ядерне паливо, за винятком природного урану і збідненого урану, яке може виділяти енергію шляхом самопідтримуваного ланцюгового процесу ядерного поділу поза ядерним реактором самостійно або у комбінації з яким-небудь іншим матеріалом, та радіоактивні продукти і відходи, за винятком невеликої кількості радіоактивних продуктів, радіоактивних відходів та ядерного палива, що встановлюються нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, за умови, що ця кількість не перевищує максимальні межі, встановлені Радою керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії.


ЯДЕРНА УСТАНОВКА

Ядерна установка – будь-який ядерний реактор, за винятком реактора, яким обладнаний засіб морського або повітряного транспорту з метою використання його як джерела енергії для приведення в рух цього засобу транспорту або з будь-якою іншою метою, будь-який завод, що використовує ядерне паливо для виробництва ядерного матеріалу, або будь-який завод, на якому обробляється ядерний матеріал, включаючи будь-який завод, на якому переробляється опромінене ядерне паливо, та будь-яке місце, де зберігається (складований) ядерний матеріал, за винятком місця складування, пов'язаного з перевезенням такого матеріалу, за умови, що декілька ядерних установок одного оператора, розташовані в одному місці, розглядаються як єдина ядерна установка.


ЯДЕРНІ УСТАНОВКИ

Ядерні установки – об'єкти по виробництву ядерного палива, ядерні реактори, які включають критичні та підкритичні збірки; дослідницькі реактори.