Національна комісія з радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України виражає глибоке занепокоєння з приводу підірваної сьогодні вночі російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, внаслідок чого рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

Каховська гідроелектростанція — це один з великих енергооб’єктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільярдів кубічних метрів води. За інформацією Укргідроенерго — за 4 дні водосховище буде спрацьоване — тобто втече вся акамульована вода і залишиться тільки природнє русло Дніпра. Відсутність води у Каховському морі призведе до припинення подачі охолоджувальної води на найбільшу в Європі атомну електростанцію ЗАЕС, яка потребує охолодження навіть для зупинених реакторів.

«Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і системи безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції» — повідомили в Енергоатомі.

Відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» радіаційна аварія (аварія) – подія, внаслідок якої втрачено контроль над ядерною установкою, джерелом іонізуючого випромінювання, і яка призводить або може призвести до радіаційного впливу на людей та навколишнє природне середовище, що перевищує допустимі межі, встановлені нормами, правилами і стандартами з безпеки.

Знесення дамби в Новій Каховці є воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції 1949 року (станом на 2022 рік приєдналося 196 держав світу). Руйнування ГЕС вважається зброєю масового знищення і воєнним злочином невибіркової дії, згідно Статті 56 Додаткового протоколу 1 1977 року. 

2019 року росія вийшла з Першого протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, блокуючи роботу Міжнародної гуманітарної комісії зі встановлення фактів своїх злочинів у Сирії та згодом в Україні. Однак частковий вихід РФ із механізму Женевських конвенцій не означає зняття відповідальності з країни-агресорки за порушення норм міжнародного гуманітарного права та воєнні злочини під час війни в Україні.

За даними НКРЗУ, ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить всі показники. У разі зміни ситуації Комісія оперативно повідомить про стан справ.

Підрив росією Каховської ГЕС акт тероризму, екоцид, воєнний злочин, а також порушення Конвенції про заборону військового або будь-якого іншого ворожого застосування засобів впливу на природне середовище 1977 року, учасницею якої є росія.

Голова Комісії,
народний депутат України,
академік НАН України
Олександр КОПИЛЕНКО


  Another War Crime by russian Terrorists

The National Commission on Radiation Protection of the Population of Ukraine expresses deep concern about the detonation of the Kakhovka Hydroelectric Power Station dam by russian occupiers in the early hours of today, resulting in a rapid decrease in the water level of the Kakhovka Reservoir, posing an additional threat to the temporarily occupied Zaporizhia Nuclear Power Plant.

The Kakhovka Hydroelectric Power Station is one of the major energy facilities. The dam of this HPP holds a volume of approximately 18 million cubic meters of water. According to information from Ukrhydroenergo, in 4 days, the reservoir will be discharged, meaning that all accumulated water will flow out, leaving only the natural course of the Dnipro River. The absence of water in the Kakhovka Reservoir will lead to the cessation of supplying cooling water to the largest nuclear power plant in Europe, the Zaporizhia Nuclear Power Plant (ZNPP), which requires cooling even for its shutdown reactors.

"The water from the Kakhovka Reservoir is necessary for the power plant to receive replenishment for turbine condensers and the safety systems of the Zaporizhia Nuclear Power Plant (ZNPP). Currently, the station's cooling pond is filled: as of 8:00 a.m., the water level is 16.6 meters, which is sufficient for the plant's needs," reported Energoatom.

According to the Law of Ukraine "On the Use of Nuclear Energy and Radiation Safety," a radiation accident (emergency) is an event that results in the loss of control over a nuclear facility or a source of ionizing radiation and that leads or may lead to a radiation impact on humans and the surrounding natural environment exceeding the permissible limits established by safety regulations, rules, and standards.

The destruction of the dam in Nova Kakhovka is considered a war crime according to the Geneva Convention of 1949 (as of 2022, 196 states worldwide have ratified it). The destruction of the hydroelectric power station is regarded as a weapon of mass destruction and a war crime of indiscriminate nature, in accordance with Article 56 of the Additional Protocol I of 1977.

In 2019, russia withdrew from the First Protocol to the Geneva Conventions, which pertains to the protection of victims of international armed conflicts, thereby obstructing the work of the International Humanitarian Commission in documenting its crimes in Syria and later in Ukraine. However, russia's partial withdrawal from the Geneva Conventions does not absolve it of responsibility for violating the norms of international humanitarian law and committing war crimes during the war in Ukraine.

According to the National Commission on Radiation Protection of the Population of Ukraine, the situation at the Zaporizhia Nuclear Power Plant is under control, and the Ukrainian staff is monitoring all indicators. In case of any changes in the situation, the Commission will promptly provide updates on the status.

The sabotage of the Kakhovka Hydroelectric Power Station by russia is an act of terrorism, ecocide, a war crime, and a violation of the Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques of 1977, of which russia is a participant.

Chairman of the Commission,
Member of Parliament of Ukraine,
Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine
Oleksandr Kopylenko